Wat is waarheid?

Ontdek het levensgrote verschil tussen menselijke theologie en waarheid die door de Geest van God is geopenbaard.

man die nadenkt over waarheid en theologie

Toen ik pasbekeerd was, kreeg ik in de kerk kant-en-klare, strak omlijnde leringen, die weinig ruimte gaven voor ontdekking. Men wist absoluut wat waarheid is, over elk denkbaar onderwerp. Aan de gevestigde theologie mocht onder geen voorwaarde getornd worden, want dat was de absolute waarheid die je als ware christen diende vast te houden. Uitvoerige schema’s op de muur van de kerken toonden bijvoorbeeld tot in detail het verloop van de komende ‘eindtijd’. De theologen hadden alles haarfijn uitgedokterd. Zo was het en zo zou het gebeuren.

De laatste jaren is de Geest van God me echter beginnen leiden op een eerlijke ontdekkingstocht, waarbij ik heb ontdekt dat God een God van mysteries en geheimenissen is. Niet alles wat men in de kerk en in de klassieke theologie als glasheldere waarheid beschouwt, is ook werkelijk zo duidelijk als men zou willen. Er is vaak heel veel ruimte voor ontdekking. De Bijbel maakt immers duidelijk dat Gods koninkrijk een geestelijke dimensie is, met geestelijke realiteiten en diepten. Veel van deze zaken zijn mysteries, waar veel vragen over bestaan. Het is niet zo eenvoudig om op alles een pasklaar en allesomvattend antwoord te krijgen.

Ik heb geleerd dat veel theologie niets meer is dan een menselijke interpretatie van een geestelijk geheimenis, waar zelfs de engelen geen begrip van hebben.

‘Nu is de heilige Geest uit de hemel gezonden, en uit zijn kracht hebben de verkondigers van het grote nieuws u geheimen bekendgemaakt waar zelfs de engelen graag in zouden doordringen.’ (1 Petrus 1:12)

Sommige theologische ‘waarheden’ waar ik vroeger niet aan durfde tornen, blijken diepe geheimenissen te zijn, waar je met je menselijk verstand geen volkomen zicht op kunt krijgen.

De apostel Paulus spreekt meerdere malen over geheimenissen:

‘Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.’ (1 Korintiers 4:1)

‘Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist…’ (1 Kor. 13:2)

‘Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen.’ (1 Kor. 14:2)

Ook Jezus Christus sprak over de geheimenissen van het Koninkrijk:

‘U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk Gods te kennen’ (Lucas 8:10)

Als er zoveel geheimenissen zijn, hoe kun je dan als mens een juist zicht krijgen op theologie en waarheid?

Door te beseffen dat je eigen uitleg onvolkomen is en door je steeds opnieuw over te geven aan de heilige Geest, die ook de Geest van waarheid, wijsheid en openbaring wordt genoemd. Hij is de enige die ons kan leiden naar de volle waarheid. Hij opent onze geestelijke ogen om de geestelijke realiteiten te zien, die we met ons menselijk begrip nooit kunnen bevatten.

‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten…’ (Efeze 1:17)

Veel kerkelijke theologie is mijns inziens te aards, menselijk en vleselijk. Het zijn interpretaties die berusten op eigen kracht, eigen verstand, menselijke redeneringen. Als we ons niet ten volle overgeven aan de heilige Geest en als we door eigen studie beweren een juist inzicht te krijgen, maken we ons schuldig aan trots en dan zijn we in essentie opstandig tegenover God. Dan houden we zelf de controle over ‘waarheid’ vast, in plaats van ons in diepe bekering en overgave door de Geest van waarheid te laten leiden naar de diepten van God.

‘Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?’ (1 Korintiers 1:20)

Het is gevaarlijk als geestelijke geheimen uitgelegd worden op een menselijke manier, zonder begrip te hebben van de geestelijke dimensies en diepten.

Een mens kan in eigen kracht niet tot inzicht van de waarheid komen. Zelfs niet met de Bijbel in de hand. Want met de Bijbel in de hand vermoorden miljoenen christenen elkaar zowat… En allemaal hebben ze hun teksten paraat, als wapens waarmee ze op elkaar schieten. Het is wel van levensgroot belang dat we intensief in de Bijbel lezen. Maar daarbij hebben we de Geest van God nodig, die onze ogen waarachtig opent voor de betekenis van de Bijbel.

Zonder diepe nederigheid en besef dat we als mens Gods diepe realiteiten en geheimenissen nooit naar waarheid kunnen doorgronden, zullen we Gods wijsheid missen en vervallen in trotse menselijke theologie, die meent alles te begrijpen, maar die de bal misslaat. Dan zullen we tevens de Geest van God bestrijden, als Hij met ware openbaring komt, omdat Hij soms dingen wil laten zien die botsen met onze stellige waarheden.

De vrees voor de Heer is het begin van alle wijsheid, zegt de Bijbel.

Het is in vrees voor God, met diep ontzag voor Hem, in volle overgave en met een smeekbede om juist inzicht, dat ik Hem vraag me te leiden in mijn ontdekkingstocht met Jezus Christus, waarbij Hij me geestelijk laat groeien, tot een juister besef van wie Hij is, wat Hij doet en wat de toekomst brengt. Ik wil zien zoals Hij ziet, ook over de toekomst, ook over gevoelige onderwerpen zoals de hel, de eindtijd, enz. Ik wil door de Geest onderwezen worden en geen zoveelste naprater zijn.

Christus wil ten volle gestalte krijgen in ons. God wil volmaakt zichtbaar worden door zijn volk heen. Hij wil een geweldige openbaring brengen in ons en door ons heen. Zijn licht moet ten volle in en door ons heen schijnen in de wereld. Dat kan alleen als we Hem die ruimte geven en Hem toestaan ons te leiden.

Nogmaals: het is van wezenlijk belang dat we veel in de Bijbel lezen.

Maar laat het gebeuren met een verbroken hart, dat beseft: alleen als de Geest van waarheid mij leidt, zal ik in staat zijn te begrijpen wat ik lees. Hij is ten volle bereid ons te leren, als we het Hem vragen.

‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’ (Johannes 16:13)

‘de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.’ (1 Johannes 2:27)

Als we bereid zijn door de Geest van waarheid onderwezen te worden, moeten we alles wat we menen te weten, losjes in de hand houden en Hem toestaan af en toe iets weg te nemen en te vervangen wat meer in overeenstemming is met wie Jezus Christus werkelijk is, zodat Hij op een juistere wijze vertegenwoordigd en gekend wordt.

Soms is dat een strijd en een ware zoektocht, waarbij we letterlijk vorsen, onderzoeken, proeven, aannemen en verwerpen. Soms lijkt iets waarachtig te zijn, maar toont de Geest van waarheid ons later dat het toch niet zo juist is als we dachten, of dat het onvolledig is.

Als we in diepe afhankelijkheid van Hem leven en een radicale honger hebben naar waarheid, met een hart dat steeds bereid is elke vorm van trots af te leggen, kan de Geest van God ons geestelijk volwassen maken. Dan kan Hij door ons heen ook vele anderen in een grotere mate van vrijheid en volwassenheid brengen.

Ik geloof dat de christelijke kerk nog veel ontdekkingen zal doen en dat onze theologie stap voor stap steeds juister zal worden, zodat Jezus Christus ten volle gestalte zal krijgen in ons en elke lering die Hem op enige wijze afzwakt of belemmert, vernietigd zal worden.

“Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend; zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd.

Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen.

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.

Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.”

(1 Korintiers 2)

Door David Sorensen
blauwlijntje

bemoedigende christelijke tekstenSchrijf je in op GOD Magazine en ervaar de liefde en kracht van God!

Wil je God als een intense realiteit ervaren? Heb je behoefte aan bemoediging en geestelijke opbouw? Schrijf je dan in op GOD Magazine! 

In GOD Magazine ontvang je bijbelstudies die je helpen God intens te ervaren, plus bemoedigende christelijke teksten die je geloof geweldig versterken. Bovendien krijg je gratis christelijke e-boeken, video’s, worship, online preken, natuurfoto’s, en zoveel meer.

Schrijf je hier in op GOD Magazine >>

Lijntje

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse