Een hoopvolle toekomst

We hebben een hoopvolle toekomst! De Bijbel noemt Jezus Christus de blinkende Morgenster, de dageraad, de zon van gerechtigheid. Nergens wordt Jezus de avondzon of de ondergaande zon genoemd.

hoopvolle toekomstSinds Jezus Christus op aarde kwam, is de zon beginnen opkomen over planeet aarde en de mensheid. De zon is doorgebroken in de diepe duisternis die al duizenden jaren heerste over onze planeet.

Mensen wisten niet wie God echt is en offerden overal op aarde hun kinderen aan allerlei demonen en ingebeelde goden en geloofden de meest absurde dingen. Ze doolden massaal in dwaasheid rond. Toen Jezus Christus kwam brak het licht door, de kennis van de echte God die verlossing en heelheid brengt. Dat heldere licht is BLIJVEN SCHIJNEN sinds de komst van Jezus en dat licht schijnt elke dag weer een beetje sterker, overal op aarde. Jezus Christus is onze hoopvolle toekomst, het licht dat op aarde schijnt en dat steeds sterker schijnt.

We zien wel een terugloop in het Westen op gebied van kerkgang, maar de honger naar God is groter dan ooit en het verlangen onder christenen naar ECHTHEID is dieper dan ooit. De kerkverlating is GODS WERK, niet satans werk. God roept zijn volk uit het systeem van Babylon, de religie en menselijke controle en roept ze in de vrijheid van de Geest, zodat Christus in hen tot volwassenheid kan komen en ze vruchtbare bomen worden, geplant aan ZIJN waterstromen, die altijd vrucht dragen en wiens bladeren de volkeren genezen.

Het licht schijnt dus ook in Nederland en Belgie STERKER dan ooit. God geeft ons een hoopvolle toekomst!

Laat je niet langer wijsmaken dat we naar de nacht toe gaan, dat het slechter wordt. We geloven zoveel leugens, die wanhoop, depressie, angst en geestelijke verlamming brengen. Het zijn dwaalleringen. Jezus Christus komt niet terug voor een stelletje onvolwassen, angstige, verborgen christenen, maar voor de glorieuze stad op de berg.

Zijn licht schijnt steeds helderder tot de volle dag, zegt de Bijbel. Het wordt alleen maar BETER. Echt waar. Het licht wordt alleen maar sterker. De toekomst is zooooo mooi! Besef dat aub! De toekomst is zo glorieus en mooi.

Gods oordeel over de wereld is er ook, wat betekent dat de volkeren die Hem verwerpen ten onder gaan, dat zij die Christus verwerpen vernietigd worden. God slaat hen met blindheid zodat ze de leugen gaan volgen en in hun ondergang lopen.

“Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten onder gaan; al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd.(…) Ze noemen je ‘Stad van de HEER’, ‘Sion van de Heilige van Israël’.” (Jesaja 60:11,14)

Dat is Gods oordeel over de mensen die de waarheid haten. Dan zegt God: ik geef je over aan de leugen zodat je zult merken hoe verderfelijk de leugen is.

“Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.” (2 Tess. 2:11)

“Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.” (Romeinen 1:28)

“Heel de mensheid zal naar (het Nieuwe) Jeruzalem komen en zich voor mij in aanbidding neerbuigen, elk nieuwemaansfeest en elke sabbat. Dit zijn mijn eigen woorden. Wanneer zij de stad verlaten, zullen zij de lijken bezien van hen die zich tegen mij hebben verzet. De wormen die aan hen knagen, sterven niet. Het vuur waarin zij branden, is niet te blussen. Heel de wereld is met afgrijzen vervuld.” (Jesaja 66:23, 24)

Veel kwaad en verderf dat we op aarde zien is niets om bang voor te worden, want het is gewoon Gods oordeel over de mensheid die koppig de leugen kiezen.

Zij weigeren naar het Nieuwe Jeruzalem te gaan en kiezen voor de stad van verderf, misleiding en hoererij. God richt hen ten gronde die Hem verwerpen en de leugen liefhebben. Maar hen die de waarheid erkennen worden gevuld met zijn Geest en opgericht in zijn heerlijkheid, meer en meer en meer en meer…

“het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.” (Spreuken 4:18)

Laat je dus niet ontmoedigen, want weet dat niet satan de baas is op aarde, maar Jezus Christus, de Heer der heren en de Koning der koningen, de almachtige, die was, die is en die komt. Hij is God. Als je Hem dient, heb dan moed, geloof en vreugde want zijn tegenwoordigheid op aarde neemt toe. Het Lichaam van Christus staat langzaam maar zeker op in de volheid. Wij zijn het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam, de stad op de berg, het licht van de wereld, de stad van God die bestaat uit de ware gelovigen, wij zijn Gods huizen waarin Hij woont.

“In eenheid met hem wordt ook u mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf voor God.” (Efeze 2:22)

“U bent het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” (Mattheus 5:14)

“‘Kom! Ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het Lam.’ De Geest kwam over mij, en de engel bracht me op de top van een zeer hoge berg. Hij liet me Jeruzalem zien, de heilige stad die vanuit God uit de hemel neerdaalde.” (Openbaring 21:10)

“Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.” (2 Kor. 11:2)

Deze stad van God, dat glorieuze Nieuwe en Ware Jeruzalem, die Bruid van Christus, wordt al tweeduizend jaar dag na dag door Gods eigen Geest gebouwd op aarde in alle gelovigen, die als ‘woonsteden in de Geest’ zijn. Niet gebouwd met vleselijke religie (hout, hooi of stro) maar we worden gebouwd met goud, zilver en kostbare edelstenen, wat een leven in de Geest voorstelt.

“Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus. Maar op deze grondslag kan men voortbouwen met goud, zilver en kostbare stenen. (…) U weet toch dat u Gods tempel bent en dat Gods Geest in u woont.” (1 Kor. 3:16)

“De muur was gemaakt van jaspis, de stad zelf van zuiver, glashelder goud. De stenen waarop de stadsmuur rustte, waren met allerlei edelstenen versierd.” (Openbaring 21:18)

Onze wegen, onze levenswandel, ons pad wordt gelouterd door Gods vuur en wordt zo zuiver als doorzichtig goud. Besef het lieve mensen, besef wat God ons zegt! Alle beelden van de Bijbel spreken over ONS, over HOE WIJ LEVEN.

Wij zijn Gods huis en Gods stad met zijn allen, onze straten zullen zijn als goud, wat betekent dat onze levensweg zal zuiver en puur zijn als goud.

Die stad van God wordt steeds glorieuzer, steeds mooier, steeds meer volkeren trekken massaal naar dat Nieuwe Jeruzalem om daar het heil van de Heer te ervaren.

“Volken en koningen gaan naar u op weg, naar het stralende ochtendlicht.” (Jesaja 60:3)
Er is hoop voor de wereld. Er is licht in de wereld. Het licht wordt sterker en sterker. Gods heerlijkheid zal over de hele aarde bijzonder gezien worden, meer en meer en meer en meer en meer… tot de volle verschijning van Jezus Christus in zijn volheid, wanneer diegenen die dan leven ter plekke een verheerlijkt lichaam zullen krijgen.

Wees niet bang voor de duisternis, want het ware licht schijnt al tweeduizend jaar in onze wereld en het KAN NIET gedoofd worden.

Gods koninkrijk is als een boom, zei Jezus. Ooit een boom gezien die ineens begint te krimpen? Alleen als ze sterven gebeurt dat Maar Gods koninkrijk is geen stervende boom, het is een levende boom, die alleen maar GROEIT…

God is geweldige dingen aan het doen op aarde. Miljoenen ontdekken de gaven van de Geest, de levensadem is krachtig aan het terugkeren in het Lichaam van Christus, de openbaring die de Geest geeft neemt steeds meer toe, naarmate de ware profeten gehoord worden en zelf ook volwassen worden. De vijf bedieningen worden hersteld en de kerk verandert van een religieus instituut naar een geweldige reus van God, die overal op aarde beweegt, onder leiding van de Geest van God.

Besef wat God aan het doen is op aarde. Het is geen klein bier. Satan wil je zand in de ogen strooien, hij wil angst zaaien, hij wil je laten kijken naar het zichtbare en stoffelijke. Maar kijk met geestelijke ogen en zie wat Gods Geest al tweeduizend jaar aan het BOUWEN is op onze planeet: een stad van God, die bestaat uit mensen, die een woning zijn van de Geest van God.

Het is allang vervuld wat het Woord zegt: “Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn, Ik zal bij hen wonen.” God is in ons en bij ons. Hij woont bij ons en wil door ons heen zijn wonderlijke heerlijkheid openbaren op aarde.

Dat is de kristalheldere rivier van God, die door ons alleen heen stroomt, naar de wereld toe. De wereld die met de Dode Zee vergeleken wordt in Ezechiel. De Dode Zee heeft geen leven, maar het zuiverende, levende water van Gods Geest, dat uit Gods troon in ons hart naar buiten stroomt, zuivert de Dode Zee (de mensheid die geestelijk dood is) en brengt overal nieuw leven voort. (Zie Ezechiel 47)

“Langs de beek zullen allerlei vruchtbomen groeien, aan beide oevers. Hun bladeren verdorren niet en ze brengen altijd vruchten voort. Iedere maand dragen ze vrucht, want ze krijgen water dat uit de tempel stroomt. De vruchten zijn voedzaam, de bladeren geneeskrachtig.’” (Ezechiel 47:12)

“De Schrift zegt over wie in mij gelooft: Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen levend water vloeien.’” (Johannes 7:38)

“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. ” (Openbaring 22:1-2)

“Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.” (Psalm 1:3)

Besef dit geheimenis aub: WIJ ZIJN DE BOMEN, geplant aan de kristalheldere rivier van leven, de Geest van God. Overal op aarde zijn er bomen aan het groeien, die genezing brengen aan de volkeren… Wow!

God is geweldig aan het werk. De dorre doodsbeenderen worden levend, het vlees komt erop, het leger wordt wakker, religie wordt ontmaskerd en verslagen door de Geest van God en door hen die hun leven niet liefhebben, maar willen lijden voor Christus…

Sta op kind van God en laat Gods heldere licht SCHIJNEN over je en door je heen. God is niet ver, HIJ IS HIER bij ons, in ons en Hij werkt door ons heen MACHTIG op aarde.

Hef je hoofd dus op, schep moed, en zie de toekomst met een blik vol vreugde en voel de overwinning van het Lam van God, die de Leeuw van Juda is, die de wereld overwonnen heeft en die zijn heerschappij vestigt.

In Jezus’ naam,
David Sorensen

Bijbelteksten over een hoopvolle toekomst

Ik kan hier nog honderd bijbelteksten citeren over de hoopvolle toekomst die we hebben, maar ik moet me beperken natuurlijk. Hier nog enkele mooie:

“Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.” (Jesaja 60:1-3)

“Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.” (Jesaja 61:10-11)

“u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem met zijn duizenden engelen.” (Hebr. 12:22)

“hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.” (Efeze 4:11-13)

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse