Gods oordeel

gods oordeel

In onderstaand profetisch woord hoor je Jezus Christus waarschuwend spreken over de vernietiging die bezig is in het Lichaam van Christus. Een vernietiging die mensen zichzelf aandoen, omdat ze zonde goedpraten en niet rein willen leven voor het aangezicht van God. Dit woord is ontvangen door Trudy Steegman, een vrouw die vaak profetische gedichten schrijft voor de Heer en zijn kinderen.

Ik herken in dit woord de stem van Jezus Christus, zoals Hij ook in de Bijbel duidelijk spreekt.

Onder het profetisch woord vind je citaten uit het Nieuwe Testament die bevestigen dat God ook christenen kan oordelen, als we ons hardnekkig verzetten tegen God.

Ik wil je van harte aanmoedigen dit profetisch woord en de bijbelteksten na elkaar te lezen en te beseffen dat God geen spelletjes speelt. Hij heeft ons geroepen om rein te leven voor Hem. Hij is uiteraard vol genade voor ons, als we intens verlangen om Hem te dienen, maar struikelen. De Heer ziet ons hart aan en Hij weet wie dit woord nodig hebben.

Zelfvernietiging!

Ik voel de pijn, een enorme pijn in het lichaam van Christus. De rug wordt aangevallen en het is niet van buitenaf.

Als een heet ijzer waarmee je jezelf brandmerkt, zo voelt de pijn. En jullie doen het zelf.

Lauwheid, zonde, gedoogzonde. Waar is Mijn woord? Waar zijn de zuivere leiders?

Een golf van misselijkheid overspoelt me, alsof m’n ingewanden uitgekotst worden omdat m’n lichaam ze niet meer wil.

Reinig je. Bekeer je.

Lichaam van Christus, waarin zijt gij zoutend zout? Waarin zijt gij lichtend licht?

De mantel der liefde? Was nooit om zonden goed te praten.

De wereld? Hun schuld? Bekeer je! Gij geheel anders! Lees Mijn woord!

Ik zal de rug van het lichaam niet sparen als je niet kiest om honderd procent voor Mij te gaan.

Hoe kan Ik laten zien wie Ik ben door jullie?

Jullie bidden om wonderen, tekenen, opwekking… maar jullie kunnen niet meer met je voorhoofd bij de grond om Mij te aanbidden.

Reinig je huis! En dat van je broeder.

Rechtvaardigen waar bent u? Sta op!!! Sta op!!!

Deze waarschuwing is uw antwoord op onverhoorde gebeden.

Reinig, heilig, kom tot inkeer, bekeer, zoek Mij, lees Mijn woord. Leef en ken Mij in alles!!!!

De sijpelende zonde zit in uw rug, uw maag roert, het is uw tijd om te kiezen wie u dienen wil.

Gods oordeel in het Nieuwe Testament

Er is grote verwarring onder christenen omtrent Gods oordeel in het Nieuwe Testament. Veel predikers beweren dat christenen op geen enkele wijze meer geoordeeld of gestraft worden door God, omdat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.

Maar als we eerijk de Bijbel lezen, zien we dat JUIST JEZUS CHRISTUS uiterst vermanend en waarschuwend spreekt in de Bijbel – tegen christenen en tegen kerken!

Lees deze bijbelteksten in alle rust aub en sta Gods Geest toe je vrij te maken van elke eenzijdige lering zodat je God in waarheid leert kennen en aanbidden. Zoek ze ook op in hun context want dat is zeer leerzaam.

Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. (Openbaring 3:16)

Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. (Openbaring 2:16)

Want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. (Hebreers 12:6)

De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God! (Hebreers 10:30)

Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, opdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. (1 Korintiers 11:31)

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. (1 Korintiers 3:17)

Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen. Als het bij ons begint, hoe zal het dan aflopen met hen die weigeren het evangelie van God te aanvaarden? (1 Petrus 4:17)

Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij – geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. (Efeze 5:5-6)

Hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.’ (Openbaring 2:22-24)

Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. (Handelingen 5:10)

En de liefde dan?

In LifeLetter ontvang je regelmatig geweldig bemoedigende profetische woorden over Gods genade, ontferming, bewogenheid en trouw. Maar God wil ons ook heiligen. Hij tuchtigt ook wie Hij liefheeft, zodat we in waarheid opgroeien.

Sommige mensen verwerpen Gods oordeel, met de kreet dat God liefde is. Dat is een ernstige misleiding.

Het is juist omdat God liefde is, dat Hij zonde verteert met zijn vuur.

Pas als we ons waarachtig afkeren van het kwaad en ons toewijden aan de Heer, kan zijn liefde in ons volwassen gestalte krijgen. Hij wil ons als een rein en toegewijd volk oprichten, om hem te openbaren in de wereld. Daarom tuchtigt Hij Zijn eigen Lichaam, als het zich aanhoudend met zonde inlaat.

Gods tucht, oordeel, loutering en opvoeding zijn juist het bewijs van zijn liefde voor ons.

Het is buitengewoon rijke genade dat Hij ons de kans geeft om opgevoed te worden als kinderen van de allerhoogste Koning. Als we dat niet willen, kunnen we nooit waarachtig Gods kinderen zijn. Want kinderen die hun vader niet gehoorzamen en die opstandig zijn, hebben geen blijvende plaats in Zijn huis.

Als we ons bekeren en aan God onderwerpen is zijn genade er wel om ons te reinigen en te herstellen, want dat is zijn verlangen. Maar Hij is wel ernstig en heilig en voedt ons op tot rechtvaardigheid. Hij wil geen volk vol hypocrieten, maar een volk van stralende sterren in een donkere wereld.

Neem dit ter harte aub, want dit is onze roeping: heilig zijn, vol van Gods liefde, met een oprecht hart, voor God en onze naaste, zonder enige vorm van dubbelzinnigheid of huichelarij.

Pas als we ons werkelijk diep voor God vernederen, kan zijn goedheid in ons leven tot bloei komen.

Vrees voor de Heer is een absolute vereiste om Hem te kennen. Zonder diep ontzag voor de Heer en ware gehoorzaamheid aan Hem, leven we ver van Hem. Dan kan zijn genade ons niet zegenen zoals Hij het wil.

Want Hij wil ons als zijn schitterende kinderen kronen met zijn majesteit. Maar Hij zal geen stelletje huichelaars kronen… Hij wil ware zonen en dochters, met een besneden hart, die Hem laten zien op een reine manier.

Lees het profetisch woord en de Bijbelteksten meerdere malen aub en laat ze diep tot je hart doordringen.

Als je het aandurft deze confronterende waarheid te verspreiden, deel het dan aub. Je zult wellicht tegenstand of onbegrip krijgen, maar wijs mensen eenvoudigweg op Gods Woord, zonder in discussie te gaan.

Besef dat het doel van Gods genade is om ons vrij te maken van zonde en ons tot ware kinderen van God te maken.

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse